Het stelsel van de voorafbetalingen is verschillend naargelang de aard van de belastingplichtige. We onderscheiden de natuurlijke personen, de zelfstandigen en de vennootschappen.

Data voorafbetalingen belastingen 2022:

U moet uw voorafbetalingen doen ten laatste op:

  • 11 april 2022 (voorafbetaling 1)
  • 11 juli 2022 (voorafbetaling 2)
  • 10 oktober 2022 (voorafbetaling 3)
  • 20 december (voorafbetaling 4)

Voordelen voorafbetaling van belastingen:

Geen vermeerdering

Betaalt u op voorhand, dan ontvangt u een zogenaamde bonificatie en moet u geen vermeerdering betalen (6,75 procent voor vennootschappen en 2,25 procent voor natuurlijke personen). U kunt het uitgespaarde bedrag dus investeren in uw onderneming of in nieuwe projecten.

Spreiding fiscale lasten

Daarnaast kunt u op deze manier ook uw fiscale lasten spreiden over het hele (boek)jaar. Naast het louter financiële voordeel geniet u uiteraard ook een psychologisch voordeel in de vorm van gemoedsrust en comfort, omdat u geen bedragen meer verschuldigd bent op het einde van het boekjaar.

Berekening van de bonificatie

Voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) is het bedrag van de bonificatie gelijk aan de som van de volgende producten:
Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 1,50 %
Bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 1,25 %
Bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 1,00 %
Bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 0,75 %

Als u voorafbetalingen doet kunt u een bonificatie (= een korting op uw belasting) krijgen. Deze bonificatie kan worden verleend aan alle natuurlijke personen die, na aftrek van de voorheffingen en andere verrekenbare uitgaven, nog belasting op hun inkomsten verschuldigd zijn.

In elk geval is het heel belangrijk dat u de voorafbetalingen tijdig en op de juiste manier doet.

Een bonificatie is een belastingvermindering. Als u genoeg voorafbetalingen doet, krijgt u een korting op uw te betalen belasting.

Elke natuurlijke persoon (werknemer en gepensioneerde) die nog effectief belastingen moet betalen op zijn inkomsten na de aftrek van bedrijfsvoorheffing en andere verrekenbare bestanddelen (forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, belastingkredieten, roerende voorheffing, enzovoort) krijgt de bonificatie.

Wat kunt u doen om een bonificatie te krijgen?

Om recht te hebben op zo’n belastingvermindering moet u dus het bedrag van uw uiteindelijk verschuldigde belasting (of een deel ervan) vooraf betaald hebben. Voor de berekening van de bonificatie worden uw voorafbetalingen voor maximaal 106 % van uw uiteindelijk verschuldigde belasting in rekening genomen.

Die 106 % wordt berekend op uw globale belasting min de bedrijfsvoorheffing en de andere verrekenbare bestanddelen (bijvoorbeeld belastingkredieten, roerende voorheffing, forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, enzovoort). U mag dus ook meer of minder dan die 106 % storten, maar u kan nooit een bonificatie krijgen voor het gedeelte boven die 106 %.

Meer info? Bekijk de FAQ op de website van de FOD-financiën.

Zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep moeten voorafbetalingen doen om een belastingvermeerdering te vermijden. Als zelfstandige kunt u ook een bonificatie (= een belastingvermindering) krijgen. Daarvoor is het heel belangrijk dat u de voorafbetalingen tijdig en op de juiste manier doet.

Hebt u zich in 2019, 2020 of 2021 voor de eerste keer gevestigd als zelfstandige in hoofdberoep? Dan kunt u een bonificatie of belastingvermindering krijgen als u voorafbetalingen doet voor het aanslagjaar 2022.

Om recht te hebben op zo’n belastingvermindering moet u dus 106 % van het bedrag van uw uiteindelijk verschuldigde belasting vooraf betaald hebben. Die 106 % wordt berekend op uw globale belasting min de bedrijfsvoorheffing en de andere verrekenbare bestanddelen (bijvoorbeeld belastingkredieten, roerende voorheffing, forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, enzovoort).

Meer info? Lees alles na op de website van FOD financiën.